Email: janwe7@seznam.cz

Jak napsat úspěšně referát a zpracovat prezentaci

Úvod » Jak myslíme » Jak napsat úspěšně referát a zpracovat prezentaci

Referát a prezentace na odborné téma jako vhodné nástroje rozvoje myšlení studenta střední školy

V následujícím článku bych se chtěl stručně zmínit o zkušenostech, které jsem za 6 let výuky na VŠ a SŠ získal při využívání referátu a prezentace (dále jen RP) jako vhodné formy rozvoje myšlení a učení se žáků.

V první části se pokusím tento názor podpořit některými teoretickými argumenty, v druhé části vymezím podmínky, za kterých tuto úlohu RP může naplnit.

RP  je z mnoha ohledů učební úkol, který vyžaduje od žáka, aby při jeho zpracování využil všechny vyšší kognitivní funkce, které si v průběhu studia osvojil. Toto tvrzení můžeme doložit například u nás všeobecně přijímanou Bloomovou taxonomií edukačních cílů. Z jejího pohledu lze formulovat zadání RP tak, že bude vyžadovat od žáka, aby užil vyšších kognitivních dovedností, analýzou počínaje a tvořením konče.

Další oblast, která se při referátu dá při práci s žákem uplatnit, je výrazný nárůst motivace žáka o tento typ úkolu. Zejména u žáků se samostatným a tvořivým myšlením se jedná o příležitost seberealizace.

Tyto předpokládané efekty se ovšem v práci žáka neobjeví náhodou. K tomu je nutné, aby učitel cílevědomě a systematicky žáka na splnění požadovaných cílů RP připravoval. Jedná se zejména o tyto oblasti přípravy:

Vymezení a objasnění základních obsahových a formálních požadavků na RP. Tato oblast je velmi důležitá. Řada žáků se s těmito požadavky setkává poprvé. Praxe mi potvrdila, že toto je naprosto klíčová oblast v práci učitele. Podrobný popis požadavků na obsah a formu referátu měli žáci k dispozici na webové stránce, včetně vzorových referátů. Při zpracování referátu mi primárně šlo o to, aby si žáci osvojili určité myšlenkové schéma jak při práci postupovat. Tento návyk si mohou do praxe odnést jako nástroj, který jim umožní rychle se zorientovat v nových neznámých informacích a jejich písemném zpracování. Na výukovém portálu si dané požadavky o kterých je zde pojednáno, můžete prohlédnout v části „Jak na referát“.

Výběr a zadání témat pro referát. Je velmi důležité, aby témata souvisela s obsahem výuky a byla pro žáky pokud možno atraktivní. Také je dobré dát žákům na zpracování referátu dostatek času. Moje zkušenost je taková, že referát jsem z hlediska hodnocení považoval za rozhodující známku v pololetí. Zadání referátu bylo pro žáky k dispozici již na začátku pololetí a žáci mohli do termínu odevzdání využít konzultačních hodin k řešení problémů s učitelem, se kterými si nevěděli rady. Toho využívali zejména motivovaní žáci.

Důležité pro úspěch RP je, aby učitel předem žákům sdělil způsob hodnocení referátu. Kriteria musí být jasná a žáci jim musí rozumět. Jinak dochází k tomu, že žák se cítí hodnocením poškozen, přestože RP věnoval dostatek času.

Posledním možným aspektem, který se u referátu objevuje, je soutěživost mezi žáky. Pokud učitel zdůrazňuje význam referátu v práci žáka, vzrůstá i soutěživost mezi žáky o dosažení co nejlepšího hodnocení.

Pokud bych měl vyzvednout některé nejvýznamnější poznatky z této oblasti výuky, tak jsou to zejména tyto:

  • Referát výrazně usnadňuje pochopit studijní možnosti žáka. Rozdíl v úrovni zpracování referátů je mezi žáky obrovský. A to ve všech myslitelných oblastech.
  • U části žáků jsem cestou zpracování referátu docílil toho, že vzrostl jejich zájem o předmět.

Úroveň referátu jsem mohl postupně zvyšovat u tříd, kde jsem učil v několika ročnících po sobě. Tedy výrazně se lišilo zadání referátu pro 1. ročník a 4. ročník. Žáci si postupně na mé požadavky zvykli a už jim nedělaly takové problémy.

Od učitele ovšem referát vyžaduje značné nároky na čas ve všech fázích realizace této studijní formy. Tuto práci je možné si ulehčit tím, že komunikace s žáky probíhá elektronicky.

Výsledky mého a žákovských snažení najdete na na této stránce.