Email: janwe7@seznam.cz

Hodnocení pozice podle Dorfmana

Hodnocení pozice

Umění hodnotit pozici je asi nejtěžší ze všech dovedností, které si každý šachista musí osvojit. Jak tuto dovednost mladé šachisty učit? Kterou z možných dostupných metod vybrat a uzpůsobit ji potřebám tréninku.

Následující stať je překladem části knihy ruského velmistra a nyní trenéra žijícího dnes ve Francii I. Dorfmana. Silný velmistr zde představuje svou metodu, která vychází ze současných poznatků rozvoje šachové teorie a jeho bohatých zkušeností silného hráče a trenéra nejlepších šachistů planety.

Je zde představen pokus, jak uplatnit na hodnocení pozice konkrétní metodu, místo toho, abychom každou pozici řešili jako jedinečnou, se svými neopakovatelnými zvláštnostmi.

Metoda není jistě snadno přístupná začínajícím šachistům, kteří nemají dostatek znalostí, ani zkušeností. Umožňuje ovšem to, že již od prvních kroků může trenér poukazovat na charakteristiky pozice, které postupně budou skládat celkovou mozaiku hodnocení pozice.

Upraveno a zkráceno pro potřeby použití materiálu v tréninkových hodinách.

Hodnocení pozice

Algoritmus výběru tahu

Prvním důležitým úkolem je umět určit tzv. kritické pozice v partii. Co jsou kritické pozice?

Kritické pozice jsou pozice, které splňují následující kriteria:

a) Pozice, ve které je nutno přijmout odpovídající řešení z důvodu možné výměny. Pokud je ale výměna vynucena, potom se ovšem nejedná o změnu s předcházející kritickou pozicí.

b) Pozice, ve které je nutno přijmout řešení z důvodu změny pěšcové struktury. Zejména centrálních pěšců.

c) Konec série vynucených tah. Tedy tahů, které vycházely z logiky předcházející kritické pozice a které došly k dalšímu uzlovému bodu, který je třeba řešit nově.

Už vnímání toho, že je před šachistou kritická pozice, je jeho velký úspěch a růst vědomostí a zkušeností.

Analýza kritické pozice.

Analýza zahrnuje dvě složky, které jsou v pozici ukryty:

a) Analýza dynamických faktorů pozice, které jsou spojeny se změnou charakteru pozice. Například zde máme na mysli energii průlomu a další podobné případy, kdy se pozice proti původnímu rozestavení mění a objevují se nové možnosti. V průběhu partie se jejich role postupně snižuje až k nule. Tyto možnosti se vyčerpají.

b) Analýza statických faktorů pozice, tj. takových faktorů, které v pozici přetrvávají dlouhodobě a významně průběh hry ovlivňují.

V další části je pozornost zaměřena na problém provedení statické analýzy.

Provedení statického hodnocení pozice

Výchozí myšlenkou tohoto hodnocení je, že v pozici se nachází několik významných faktorů, které je třeba brát v úvahu. Jejich vzájemný vztah je charakterizován metodou regresivní škály. Tedy jako vztah několika nezávislých proměnných, které jsou vzájemně v různém poměru významnost.

Některé faktory lze charakterizovat současně jako dynamické a statické. Příkladem je pozice s králem, který se opozdil v centru, nebo špatný střelec z důvodu vytvořené nevýhodné pěšcové struktury, nebo dynamicky v konkrétní pozici např. dámského gambitu.

Regresní škála statického hodnocení pozice

Metoda regresní analýzy je charakteristická při zkoumání jakéhokoli složitého procesu. Skládá se z dvou částí. Analýzy a syntézy.

V první fázi se pozice rozdělí na statické elementy v regresním pořadí (analýza). Následně se z nich  vyvodí statické hodnocení pozice (syntéza).

Statické elementy pozice seřazené dle významnosti

1. Pozice krále

2. Materiální poměr sil

3. Kdo má lepší pozici po výměně dam?

4. Pěšcová struktura